KM线性模组系列

产品说明

集 PMI 导轨与丝杆的技术与经验,结合螺帽与滑块的一体化设计,并搭配高刚性的U型轨优化断面,可达到最佳的空间利用及大幅减少安装的时间,确保其高刚性与高精度的要求,而其钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的优越设计,更提供了四方向的负荷能力。

产品型号

命名规则

命名规则

产品结构

 

产品结构

产品特性

四方向等负荷

U型轨的钢珠滚动面采用2列歌德式圆弧及45°接触角的设计,提供四方向的负荷 能力,可适用于任何安装方位。

四方向等负荷

省空间

将直线导轨之滑块与滚珠丝杆之螺帽结合成一体之滑块螺帽,可使KM系列达到最佳的空间利用。

省空间

高刚性

经由FEM的优化U型轨断面设计,在轻量化与高刚性之间达到最佳平衡。

高刚性

高精度

2列歌德圆弧式设计及稳定的制程技术,可将变动负荷引起的变形控制在最小,提供稳定顺畅之运作,达到高精度进给之需求。

容许静力矩

容许静力矩

单位:N-m

型号 MP MY MR
A B C D A B C D A B C D
KM26 02 107.3 501.8 - - 107.3 501.8 - - 278.6 557.3 - -
KM26 06
KM30 05 156.6 858.5 43.8 326.4 156.6 858.5 43.8 326.4 462.0 924.0 248.8 497.6
KM30 10
KM33 05 156.6 858.5 43.8 326.4 156.6 858.5 43.8 326.4 462.0 924.0 248.8 497.6
KM33 10
KM45 10 575.0 2678.0 120.0 1245.6 575.0 2678.0 120.0 1245.6 1334.2 2668.5 762.4 1524.8
KM45 20 575.0 2678.0 - - 575.0 2678.0 - - 1334.2 2668.5 - -
KM46 10 575.0 2678.0 120.0 1245.6 575.0 2678.0 120.0 1245.6 1334.2 2668.5 798.8 1597.6
KM46 20 575.0 2678.0 - - 575.0 2678.0 - - 1334.2 2668.5 - -
KM55 20 858.4 4617.2 - - 858.4 4617.2 - - 2347.2 4694.4 - -
KM65 25 1299.6 7001.3 - - 1299.6 7001.3 - - 3917.9 7835.8 - -

负荷能力

KM的负荷能力分为线性导轨及滚珠丝杆两部分,下表为各部分之额定负荷值。

型号 线性导轨 滚珠丝杆
基本动额定
负荷C(kN)
基本静额定
负荷Co(kN)
基本动额定
负荷Ca(kN)
基本动额定
负荷Coa(kN)
丝杆

直径
(mm)
导程(mm) 丝杆

根径
(mm)
钢珠
中心
直径
(mm)
A、B C、D A、B C、D 普通级N 高级、精密级H、P 普通级N 高级、精密级H、P
KM26 02 7.99 - 15.23 - 1.79 2.50 2.94 4.02 8 2 6.6 8.3
KM26 06 7.99 - 15.23 - 0.88 1.18 1.18 1.67 8 6 6.6 8.3
KM30 05 12.21 7.91 22.11 11.90 2.25 2.94 4.31 5.10 12 5 10.3 12.4
KM30 10 12.21 7.91 22.11 11.90 2.16 2.84 3.72 4.51 12 10 9.9 12.4
KM33 05 12.21 7.91 22.11 11.90 2.25 2.94 4.31 5.10 12 5 10.3 12.4
KM33 10 12.21 7.91 22.11 11.90 2.16 2.84 3.72 4.51 12 10 9.9 12.4
KM45 10 26.35 16.26 46.65 23.33 5.00 6.66 8.92 11.86 15 10 12.3 15.6
KM45 20 26.35 - 46.65 - 3.72 5.00 6.37 8.53 15 20 12.3 15.6
KM46 10 26.35 16.26 46.65 23.33 5.00 6.66 8.92 11.86 15 10 12.3 15.6
KM46 20 26.35 - 46.65 - 3.72 5.00 6.37 8.53 15 20 12.3 15.6
KM55 20 36.73 - 65.29 - 4.61 6.08 9.11 12.15 20 20 17.3 20.6
KM65 25 50.75 - 81.62 - 6.72 9.02 17.32 18.91 25 25 21.6 25.7

精度等级

KM的负荷能力分为线性导轨及滚珠丝杆两部分,下表为各部分之额定负荷值。

型号 轨道长度
mm
反复定位精度
(mm)
定位精度
(mm)
行走平行度
(mm)
背隙
(mm)
启动扭矩
(N-cm)
普通级
N
高级
H
精密级
P
普通级
N
高级
H
精密级
P
普通级
N
高级
H
精密级
P
普通级
N
高级
H
精密级
P
普通级
N
高级
H
精密级
P
KM 26 150 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02 - 0.025 0.01 0.02 0.01 0.003 2 1.5 4
200
250
300
KM 30 150 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02 - 0.025 0.01 0.02 0.02 0.003 7 7 15
200
300
400
500 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.1 0.025 - 0.035 0.015 0.02 0.02 0.003 7 7 15
600
KM 33 150 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.06 0.02 - 0.025 0.01 0.02 0.02 0.003 7 7 15
200
300
400
500 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.1 0.025 - 0.035 0.015 0.02 0.02 0.003 7 7 15
600
KM 45 340 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.1 0.025 - 0.035 0.015 0.02 0.02 0.003 10 10 15
440
540
640
740 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.12 0.03 - 0.04 0.02 0.02 0.02 0.003 10 10 17
940 ±0.01 ±0.005 - - 0.15 0.04 - 0.05 0.03 0.02 0.02 0.003 10 10 25
KM 46 340 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.1 0.025 - 0.035 0.015 0.02 0.02 0.003 10 10 15
440
540
640
740 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.12 0.03 - 0.04 0.02 0.02 0.02 0.003 10 10 17
940 ±0.01 ±0.005 ±0.003 - 0.15 0.04 - 0.05 0.03 0.02 0.02 0.003 10 10 25
KM 55 980 ±0.01 ±0.005 ±0.005 - 0.18 0.035 - 0.05 0.025 0.05 0.05 0.003 12 12 17
1080
1180 ±0.01 ±0.005 ±0.005 - 0.25 0.04 - 0.05 0.03 0.05 0.05 0.003 12 12 20
1280 ±0.01 ±0.005 ±0.005 - 0.25 0.045 - 0.05 0.035 0.05 0.05 0.003 15 12 23
1380 ±0.01 ±0.005 ±0.005 - 0.25 0.05 - 0.05 0.04 0.05 0.05 0.003 15 12 25
KM 65 980 ±0.01 ±0.008 ±0.005 - 0.18 0.035 - 0.05 0.025 0.05 0.05 0.005 12 12 20
1180 ±0.01 ±0.008 ±0.005 - 0.2 0.035 - 0.05 0.025 0.05 0.05 0.005 12 12 20
1380
1680 ±0.012 ±0.008 ±0.005 - 0.28 0.04 - 0.055 0.03 0.05 0.05 0.005 15 15 22

最大移动速度和最大长度

KM系列受到滚珠丝杆的危险转速和DN值的限制,其各规格之最大移动如下所示。 单位:mm
型号 丝杆导程 轨道长度 最大移动速度(mm/s) 最大长度
普通级N 高级H 精密级P 普通级N 高级H 精密级P
KM 26 2 150 280 280 280 300 300 300
200
250
300
6 150 590 590 830 300 300 300
200
250
300
KM 30 5 150 390 390 550 600 600 600
200
300
400
500
600
10 150 390 390 550 600 600 600
200
250
300
500
600 340 340 340 600 600 600
KM 33 5 150 390 390 550 600 600 600
200
300
400
500
600
10 150 790 790 1100 600 600 600
200
250
300
500 790 790 980 600 600 600
600 650 650 650 600 600 600
KM 45 10 340 520 520 740 940 940 740
440
540
640
740 520 520 730 940 940 740
940 430 430 - 940 940 740
20 340 1050 1050 1480 940 940 740
440
540
640
740 1050 1050 1480 940 940 740
940 840 840 - 940 940 740
KM 46 10 340 520 520 740 940 940 740
440
540
640
740 520 520 730 940 940 740
940 430 430 - 940 940 740
20 340 1050 1050 1480 940 940 740
440
540
640
740 1050 1050 1480 940 940 740
940 840 840 - 940 940 740
KM 55 20 980 800 800 1120 1380 1380 1180
1080 800 800 900 1380 1380 1180
1180 740 740 740 1380 1380 1180
1280 620 620 - 1380 1380 1180
1380 530 530 - 1380 1380 1180
KM 65 25 980 800 800 1120 1680 1680 1380
1180
1380
1680 550 500 - 1680 1680 1380

防护罩/伸缩防护罩

KM系列提供防护罩选用,并配备转接座,详细尺寸请参考各系列尺寸表。KM系列提供伸缩护罩供客户选用,如有需求请与山东鲁赢机电有限公司联络。

防护罩

传感器

KM系列提供近接传感器与光电式传感器选用,下表为PMI所提供之传感器型号,如选用下列传感器,专用之传感器轨道与传感器板会附带其中,另也可单独选用传感器轨道。

标识 描述 型号 附件
0 - -
1 传感器轨道 - 安装螺丝钉
2 光电式传感器(3个) EE-SX671(Omron) 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、
安装板、链接器(EE-1001)
3 光电式传感器(3个) EE-SX674(Omron) 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、
安装板、链接器(EE-1001)
4 近接传感器 a接触(3个) GL-12F (SUNX) 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、
安装件(MS-GL12)
5 近接传感器 a接触(3个) GXL-N12F(SUNX) 安装螺丝钉/螺帽、感应板、传感器轨道、
安装件(MS-GXL12)
6 近接传感器 a接触(3个) GL-N12F(SUNX) 安装螺丝钉/螺帽、感应板、
传感器轨道
7 近接传感器 b接触(3个) GL-N12FB(SUNX) 安装螺丝钉/螺帽、感应板、
传感器轨道
8 近接传感器 b接触(3个) GXL-N12FB(SUNX) 安装螺丝钉/螺帽、感应板、
传感器轨道、安装件(MS-GXL12)
9 近接传感器 a接触(1个)、b接触(2个) GL-N12F(1个)、GL-N12FB(2个) 安装螺丝钉/螺帽、感应板、
传感器轨道
A 近接传感器 a接触(1个)、
b接触(2个)
GXL-N12F(1个)、
GXL-N12FB(2个)
安装螺丝钉/螺帽、感应板、
传感器轨道、安装件(MS-GXL12)

传感器

传感器

传感器

传感器

马达连接法兰

KM系列提供安装不同马达和马达连接法兰,下表为连接不同马达时所需选用的连接法兰编号,请于订购时参考使用。

马达品牌 型号 KM
20
KM
26
KM
30
KM
33
KM
45
KM
46
KM
55
KM
65
安川伺服马达 SGMAH-A3(30W) 1A 2A 3A 3A 4A 4A
SGMAH-A5(50W) 1A 2A 3A 3A 4A 4A
SGMAH-01(100W) 3A 3A 4A 4A
SGMPH-01(100W) 40 40 50 6C
SGMAH-02(200W) 40 40 50 6C
SGMAH-04(400W) 40 40 50 6C
SGMPH-02(200W) 5C 60
SGMPH-04(400W) 5C 60
SGMAH-08(750W) 5C 6G
三菱伺服马达 HC-MFS053(50W) 1A 2A 3A 3A 4A 4A
HC-MFS13(100W) 3A 3A 4A 4A
HC-MFS23(200W) 40 40 50 6C
HC-KFS23(200W) 40 40 50 6C
HC-MFS43(400W) 40 40 50 6C
HC-KFS43(400W) 5C 6C
HC-KM73(750W) 5C 6G
HC-KFS73(750W) 5C 6G
松下伺服马达 MSMA3A(30W) 1D 2D 3D 3D 4D 4D
MSMA5A(50W) 2D 3D 3D 4D 4D
MSMA01(100W) 3D 3D 4D 4D
MSMA02(200W) 40
MSMA04(400W) 40
MSMA08(750W) 5F 6F
Fastech
步进马达
EzM-28 1G 2G
EzM-42 1H 2H 3H 3H 4H 4H
EzM-56 3I 3I 4I 4I
EzM-60 3J 3J 4J 4J
东方步进马达 PK22 1G 2G
PK24 1H 2H 3H 3H 4H 4H
PK26(标准) 3I 3I 4I 4I
RK54 1H 2H 3H 3H 4H 4H
RK56 3J 3J 4J 4J
RK59 5K 6K

马达连接法兰尺寸如下所示:

马达连接法兰尺寸

马达连接法兰尺寸

马达连接法兰尺寸

马达连接法兰尺寸

马达连接法兰尺寸

马达连接法兰尺寸

马达连接法兰尺寸

马达连接法兰尺寸

扫一扫阿里进货